Η Ελίν Verd πιστή στις αξίες της για καινοτομία αλλά και παραγωγή προϊόντων άριστης ποιότητας και φιλικών προς το περιβάλλον ίδρυσε το 2010 το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Σκοπός του τμήματος είναι αφ’ ενός η διερεύνηση δυνατοτήτων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και των παραγόμενων προϊόντων και αφ’ ετέρου η ανάπτυξη νέων προϊόντων. Επίσης η παρακολούθηση και ο συντονισμός της συμμετοχής της εταιρίας σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο κατά κύριο λόγο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ανάπτυξη παραγωγής «πράσινων» προϊόντων γενικότερα.

Ερευνητικά Προγράμματα

Ορισμένες από τις δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα
για τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και των παραγόμενων προϊόντων και υποπροϊόντων είναι:

  • Διερεύνηση πρώτων υλών, κατά κύριο λόγω απόβλητων ή υπο-προϊόντων, για παραγωγή βιοντίζελ μέσω εργαστηριακής προσομοίωσης των παραγωγικών διεργασιών.
  • Παραγωγή αντιοξειδωτικού προσθέτου για βελτίωση ιδιοτήτων βιοντήζελ.
  • Διερεύνηση ιδιοτήτων παραγόμενων προϊόντων και τρόποι βελτίωσης αυτών όπως για παράδειγμα ιδιότητες και επιπτώσεις βιοντίζελ στο ντίζελ, δραστικότητα και ιδιότητες παραγόμενου αντιοξειδωτικού προσθέτου κ.α.

Ο άλλος πυλώνας που ασχολείται το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης είναι η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή η Ελιν Verd συμμετέχει ως άμεσος συνεργάτης σε τρία ερευνητικά προγράμματα, τα οποία παρουσιάζονται συντόμως παρακάτω:

  • ΛΙΓΝΟ-ΦΟΣ – Αειφόρος Παραγωγή Βιοκαυσίμων και Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Βιοχημικών Προϊόντων από Λιγνοκυτταρινική Βιομάζα (Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ-32-434)
  • MICROALGAE BIO-PRODUCTS – Αειφόρος παραγωγή βιοκαυσίμων και βιοχημικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με χρήση μικροφυκών (Κωδικός Έργου: 1 ΣΥΝ-4-1590)
  • RECOIL – Προώθηση ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων για αειφόρο παραγωγή βιοντίζελ (Κωδικός Έργου: ΙΕΕ/11/091/SI2.61639)

Ερευνητικοί Συνεργάτες